Wat we doen

In samenwerking met de gemeente Opsterland

Wat we doen

De adviesraad signaleert ontwikkelingen, knelpunten en kansen op het terrein van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet Jeugdzorg en Participatiewet.
De Adviesraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies. Mede op basis hiervan kan bestaand beleid worden bijgesteld en kan nieuw beleid worden vastgesteld. 

De Adviesraad adviseert positief kritisch op gemeentelijk beleidsniveau.

De Adviesraad behartigt niet het belang van de individuele inwoner. Daar zijn cliënten- en patiëntenraden voor. Wel kunnen concrete probleemsituaties aanleiding vormen tot algemene verbeteradviezen. 

Feiten op een rij

Leden

De Adviesraad bestaat uit 16 leden, een onafhankelijke voorzitter en een zelfstandige notulist.

Vergaderdata

De Adviesraad vergadert eens per maand. U vindt het vergaderschema hier.


Verslagen

De verslagen van de Adviesraad-vergaderingen vindt u op de pagina Verslagen.

 

Adviezen

We combineren jaren ervaring met frisse ideeën om uitdagingen aan te gaan en de gemeente Opsterland te adviseren.