Wat we doen

In samenwerking met de gemeente Opsterland

Wat we doen

De adviesraad signaleert ontwikkelingen, knelpunten en kansen op het terrein van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet Jeugdzorg en Participatiewet.
De Adviesraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies. Mede op basis hiervan kan bestaand beleid worden bijgesteld en kan nieuw beleid worden vastgesteld. 

De Adviesraad adviseert positief kritisch op gemeentelijk beleidsniveau.

De Adviesraad behartigt niet het belang van de individuele inwoner. Daar zijn cliënten- en patiëntenraden voor. Wel kunnen concrete probleemsituaties aanleiding vormen tot algemene verbeteradviezen. 

Feiten op een rij

Leden

De Adviesraad bestaat uit vrijwillige leden, een onafhankelijke voorzitter en een zelfstandige notulist.

Vergaderdata

De Adviesraad vergadert eens per maand. U vindt het vergaderschema hier.

Verslagen

De verslagen van de Adviesraad-vergaderingen vindt u op de pagina Verslagen. 

Onze werkgroepen

De adviesraad werkt met verschillende werkgroepen. Hieronder geven we weer waar deze zich mee bezighouden. 


Werkgroep Schuldhulpverlening

Wat is onze opdracht?

Drie leden van de adviesraad sociaal domein hebben schuldhulpverlening als onderwerp. We onderzoeken, kort gezegd, hoe de gemeente inwoners die schulden hebben behandelt, hoe de hulp van de gemeente door hen wordt ervaren en hoe de uitvoering is geregeld. Worden schulden bijvoorbeeld vroeg opgespoord,  gaat de gemeente op een goede manier om met inwoners die schulden hebben en blijft er dan genoeg geld over om zonder armoede van te kunnen leven. We willen vooral aandacht besteden aan het voorkomen van schulden en daarbij gaat het niet alleen om volwassenen maar zeker ook om jongeren.


Hoe pakken we het aan?

Om een volledig beeld te krijgen zijn we eerst in gesprek gegaan met de gemeente. Dit heeft ons inzicht gegeven in alle regels, procedures en inspanningen van de gemeente. Op dit moment willen we in contact komen met een aantal andere spelers die met schuldsituaties te maken hebben: woningstichtingen, energiebedrijven en deurwaarders. We zijn benieuwd naar hun ervaringen met de gemeente Opsterland en dan vooral of schulden vroeg bekend zijn en of er op een menselijke manier mee wordt omgegaan. Dat maakt ons beeld van de uitvoering compleet.

 

Het belangrijkste als laatste

Als laatste gaan we in gesprek met inwoners van Opsterland die te maken hebben (gehad) met schulden. Zij zijn natuurlijk het belangrijkste  in ons onderzoek. Hoe hebben zij de dienstverlening van en de contacten met de gemeente, maar ook met de instanties ervaren. Voelen zijn zich serieus genomen en zijn hun problemen voldoende onderzocht. Is er voldoende gedaan om schulden (in de toekomst) te voorkomen en bleef er genoeg geld over om fatsoenlijk van te kunnen leven. Maar ook: hebben inwoners met schulden zelf nog de regie over hun leven of hebben zij misschien het gevoel klem te zitten tussen gemeente en schuldeisers.  


Wat levert het op?

Door de gemeente, allerlei instanties en vooral de mensen met ervaring te horen denken we een compleet beeld te krijgen van alles wat met schuldhulp en behandeling van financiële vragen in Opsterland te maken heeft. Aan de hand van ons onderzoek brengen we advies uit aan de gemeente. Dit advies wordt meegenomen in de nieuwe regels rond schuldhulp waaraan de gemeente werkt.